A arsenal of useful phrases in western Armenian, a selection of Armenian spoken by the Armenian diaspora in plenty of countries

Jump to phrases

See these phrases in any mix of 2 languages in the Phrase Finder. If girlfriend can administer recordings, corrections or additional translations, please call me.

You are watching: How to say i miss you in armenian

Guide to abbreviations: inf = informal, frm = formal.


EnglishԱրեւմտահայերէն(Western Armenian)
Welcome Բարի՜ եկաք: (Pari yegak)
Hello (General greeting) Բարեւ: (Parev) inf Բարեւ ձեզ: (Parev tsez) frm
How space you? Ինչպէ՞ս ես: (Eenchbes es?) inf Ինչպէ՞ս էք: (Eenchbes ek?) frm
Reply to 'How are you?' Լաւ, մերսի: Եւ դուն ինչպէ՞ս ես: (Lav, mersee. Yev toon eenchbes es?) inf Լաւ եմ, շնորհակալ եմ: Եւ դուք ինչպէ՞ս էք: (Lav em, shnorhagal em. Yev take it eenchbes ek?) frm
Long time no see Երկար ժամանակ իրարու չենք տեսած: (Yergar zhamanag eeraroo chenk desadz)
What's your name? Անունդ ի՞նչ է: (Anoonuht eench e?) inf Ձեր անունը ի՞նչ է: (Tser anoonuh eench e?) frm
My name is ... Անունս... է: (Anoonuhs... E)
Where are you from? Ուրկէ՞ ես: (Oorge es?) inf որտեղէն է՞ք (Vordeghen ek?) frm
I'm from ... Ես ...էն եմ: (Yes ...en em)
Pleased to meet you Շատ հաճելի է: (Shad hajelee e) Ուրախ եմ քեզի հանդիպելու: (Oorakh em kezi hanteebeloo)
Good morning (Morning greeting) Բարի լոյս: (Paree looys) Աստուծոյ բարին: (Asdoodzo pareen) - response
Good afternoon (Afternoon greeting) Բարի կէսօր: (Paree gesor)
Good night (Evening greeting) Բարի իրիկուն: (Paree eereegoon)
Good night Գիշեր բարի: (Keesher paree) Լոյս բարի: (Looys paree) - response
Goodbye (Parting phrases) Ցտեսութիւն: (Tsuhdesootyoon) Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon) Մնաք բարով: (Muhnak parov) - leaving Երթաք բարով: (Yertak parov) - staying
Good luck! Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon) Բարի բախտ (Paree pakhd)
Cheers! an excellent Health! (Toasts supplied when drinking) Առողջութիւն: (Arroghchootyoon)
Have a pretty day Լաւ օր ունենաս: (Lav or oonenas)
Bon appetit / have actually a nice meal Բարի ախորժակ: (Paree akhorzhag)
Bon voyage / have a an excellent journey Երթաք բարով: (Yertak parov) Բարի ճանապարհ: (Paree janabar)
I understand
I don't understand Չեմ հասկնար: (Chem hasguhnar)
Please speak an ext slowly Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ս խօսիլ: (Hajees avelee gamats guhrnas khoseel?) inf Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ք խօսիլ: (Hajees avelee gamats guhrnak khoseel?) frm
Please say that again Հաճիս ատիկա կրնա՞ս կրկնել: (Hajees adeega guhrnas guhrgnel?) inf Հաճիս ատիկա կրնա՞ք կրկնել: (Hajees adeega guhrnak guhrgnel?) frm
Please compose it down Հաճիս կրնա՞ս գրել: (Hajees guhrnas krel?) inf Հաճիս կրնա՞ք գրել: (Hajees guhrnak krel?) frm
Do girlfriend speak Armenian? Հայերէն կը խօսի՞ս: (Hayeren guh khosees?)
Yes, a little(reply come 'Do you speak ...?') Այո, քիչ մը: (Ayo, keech muh)
How perform you to speak ... In Armenian? Ինչպէ՞ս կ'ըսես... հայերէնով: (Eenchbes guhses... Hayerenov?)
Excuse me Ներողութիւն (Neroghootyoon) Կը ներես (Guh neres) inf Կը ներէք: (Guh nerek) frm
Sorry Ներողութիւն (Neroghootyoon); Կը ներես (Guh neres) inf Կը ներէք: (Guh nerek) frm
How lot is this? Ասիկա ինչքա՞ն կ'արժէ: (Aseega eenchkan garzhe?)
Please
Thank you Մերսի: (Mersee) Շնորհակալ եմ: (Shnorhagal em) frm
Reply to give thanks to you Չ'արժեր: (Charzher) Բան մը չէ: (Pan muh che)Ոչինչ է (Vochinch e)
Where's the restroom / bathroom? Պէտքարանը ո՞ւր է: (Bedkaranuh oor e?)
This gentleman will pay because that everything Այս պարոնը ամէն ինչ կը վճարէ: (Ahs barony amen customs gy vjare:)
This lady will pay for everything Այս օրիորդը ամէն ինչ կը վճարէ: (Ahs oriorty amen customs gy vjare:)
Would you like to dance with me? պարես ինծի հետ: (Bares eendzee hed?)
I love you Կը սիրեմ քեզ: (Guh seerem kez)
Get well soon Շուտով լաւացի՛ր: (Shoodov lavatseer); Շուտով առողջացի՛ր: (Shoodov arroghchatseer)
Leave me alone! Ինծի հանգիստ ձգէ՛: (Eendzee hankeesd tske)
Help! Օգնէ՛: (Okneh)
Fire! Կրա՛կ: (Guhrag)
Stop! Կեցի՛ր: (Getseer)
Call the police! Ոստիկանին կանչէ՛: (Vosdeeganeen ganche)
Christmas greetings Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: (Shnorhavor no one Daree yev Soorp Dzuhnoont)
New Year greetings Բարի կաղանդ և ամանոր (Paree gaghant yev amanor)
Easter greetings Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց (Kuhreestos harryav ee merrelotz) - Christ is risen from the dead Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի (Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee) - Blessed is the resurrection the Christ (reply)
Birthday greetings շնորհաւոր ծննդեան տարեդարձ (shuhnorhavor dzuhnuhntyan daretarts)
One language is never ever enough Մէկ լեզուն բնաւ հերիք չէ: (Meg lezoon puhnav hereek che)
My hovercraft is complete of eels Իմ սաւառնակս օձաձկներով լեցուն է: (Eem savarrnaguhs otsatsknerov letsoon e)

Translations listed by Gurgen Aslanyan and also Elia Bilemjian, with corrections by Nathan Marzonie.

If girlfriend would prefer to make any type of corrections or additions to this page, or if you can carry out recordings, please contact me.

Information around Armenian | paragraph (Eastern Armenian) | phrases (Western Armenian) | number (Eastern Armenian) | number (Western Armenian) | household words (Eastern Armenian) | family members words (Western Armenian) | Tower that Babel (Eastern, western & classic Armenian)

Links

Other collections of Armenian phrases (some with audio) http://www.ilanguages.org/armenian_phrases.phphttp://learn101.org/armenian_voc500.phphttp://mylanguages.org/armenian_phrases.php/>https://wikitravel.org/en/Armenian_(Eastern)_phrasebookhttp://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Phrases http://www.littlearmenia.com/html/language/

Phrases in various other languages


*

Why not share this page:


 

If you need to kind in plenty of different languages, the Q worldwide Keyboard have the right to help. It enables you to type almost any language that offers the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find the useful, you have the right to support the by do a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Dearteassociazione.org is exactly how I do my living.

See more: Front Loader For Ford 2000 Tractor Front End Loader, Ford 2000 Front End Loader

*

*

*

*

*

*

Note: all links on this website to Amazon.com

*
, Amazon.co.uk
*
and Amazon.fr
*
room affiliate links. This way I knife a the supervisory board if you click on any kind of of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.